Huishoudelijk reglement

Algemeen reglement

PSV De Tournoyruiters

Postbus 2115

3440 DC  WOERDEN

www.tournoyruiters.nl

info@tournoyruiters.nl

KVK: 40464679

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 2 gebruik van de accommodatie

Hoofdstuk 3 deelname aan wedstrijden

Hoofdstuk 4 Verplichte werkzaamheden voor de verenging

Hoofdstuk 5 Activiteiten georganiseerd door de vereniging

Hoofdstuk 6 Commissies

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 – Inleiding

 1. In aanvulling op de statuten wordt de organisatie van de vereniging nader uitgewerkt in dit algemeen reglement.
 2. De algemene vergadering stelt de reglementen vast en wijzigt deze met een gewone meerderheid van stemmen.
 3. In gevallen waarin de statuten en algemeen reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Artikel 2 – Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap

 1. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dienen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Aanmelding van personen jonger dan 18 jaar, worden alleen verwerkt na akkoordbevinding van ouder(s) of voogd.
 2. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging.
 3. De betrokkene kan alleen als lid van de vereniging worden toegelaten indien en zolang de betrokkene tevens lid van de in lid 2 genoemde verenigingen is. Dan zijn voor de duur van het lidmaatschap naast de statuten en reglementen van de vereniging tevens op het lid van toepassing de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen.
 4. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de algemene vergadering alsnog tot toelating tot het lidmaatschap besluiten.
 5. De leden ontvangen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging. De statuten en reglementen van de onder 2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen.

Artikel 3 – Categorieën van leden

 1. De vereniging kent de volgende lidmaatschappen:
  1. niet rijdend lid; lid dat geen gebruik maakt van de accommodatie. Heeft wel stemrecht bij de algemene vergadering;
  2. Erelid: een erelid geniet dezelfde rechten als een basislid, doch is vrijgesteld van het betalen van contributie;
  3. Rijdend lid pony’s: ruiters t/m 18 jaar met een pony die het recht hebben gebruik van de accommodatie te maken en ruiters met een pony die deel willen nemen aan KNHS wedstrijden;
  4. Rijdend lid paarden: ruiters met een paard die het recht hebben gebruik van de accommodatie te maken en ruiters met een paard die deel willen nemen aan KNHS wedstrijden;
  5. Menlid: lid dat de aangespannen sport bedrijft.
 2. In de wedstrijdreglementen van de KNHS wordt bepaald welke categorie van leden in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden.

Artikel 4 – Contributie

 1. De contributie, te betalen door de leden, wordt op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 2. Het contributie jaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 3. De contributie is uitsluitend per jaar en dient vooraf voldaan te worden. Bij tussentijdse aanmelding wordt contributie in rekening gebracht vanaf de 1e dag van de maand waarin wordt aangemeld.
 4. Opzegging van lidmaatschap dient vòòr 1 november van het voorafgaande jaar, schriftelijk, te geschieden. Bij opzegging na 1 november geldt de opzegging per einde van het volgende jaar.
 5. Bij tussentijdse opzegging komen de (financiële) verplichtingen niet te vervallen.
 6. Betaalde of verschuldigde contributies kunnen nooit teruggevorderd of verrekend worden.
 7. Betalingsachterstanden worden gemeld bij de KNHS. Leden met een betalingsachterstand kunnen uitgesloten worden voor gebruik van faciliteiten en deelname aan activiteiten van de vereniging, zolang er sprake is van een betalingsachterstand.

.Artikel 5 – Algemene verplichtingen van de leden

 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lid zich voorts:
  1. desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken en te zenden aan het federatiebestuur van de KNHS, het regiobestuur en het kringbestuur, alsmede aan het tuchtcollege en de raad van appèl van de KNHS;
  2. om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven van de orde;
  3. om slechts met voorafgaande toestemming van het bestuur uit te komen, dan wel mede te werken aan een wedstrijd die niet door of onder auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend;
  4. om zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS.
 1. Leden onthouden zich tegenover een ieder van elke vorm van:
  1. Agressief gedrag of agressieve toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.
  2. seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Artikel 6 – Bestuur

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden.
 3. Er kunnen maximaal twee leden voor een gezamenlijke functie worden benoemd.
 4. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie bestuursleden dit wensen.
 5. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de bestuursvergaderingen. De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt.
 6. In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden.
 7. Over onderwerpen die niet zijn geagendeerd kan geen besluit worden genomen, tenzij een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het bestuur anders beslist.
 8. Indien niet anders is bepaald heeft ieder lid van het bestuur heeft één stem. Bij een gelijke stemming heeft de voorzitter de beslissende stem.
 9. Het bepaalde in artikel 16 van de statuten is van overeenkomstige toepassing, voor zover daarvan in dit artikel niet is afgeweken.

Artikel 7 – Officiële mededelingen

 1. Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene vergadering gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging.
 2. De leden ontvangen de officiële mededelingen.

Hoofdstuk 2 – Gebruik van de accommodatie

 Artikel 1 – Gebruik van de accommodatie

 1. Het gebruik van de accommodatie en deelname aan wedstrijden, lessen en andere  activiteiten geschiedt geheel op eigen risico.
 2. Alleen rijdende leden en menleden mogen gebruik maken van de accommodatie van de vereniging.
 3. Tijdens ziekte of vakantie mag, met voorafgaande toestemming van het bestuur, met paarden van rijdende leden gebruik gemaakt worden van de accommodatie door niet-leden.
 4. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de rijbakken tijdens verenigingslessen, wedstrijden en/of overige activiteiten. De data en tijden kunnen opgevraagd worden bij het bestuur.
 5. Tijdens onderhoud kan men verzocht worden (een van) de rijbakken te verlaten.
 6. Het gebruik van de accommodatie is alleen toegestaan met een geldig gevaccineerd rijdier. Het bestuur kan om een afschrift van het vaccinatiebewijs verzoeken.

Artikel 2 – Regels rijbakken

De vereniging kent de volgende regels bij het gebruik van de manege.

 1. Bij elkaar tegemoetkomende ruiters hebben de ruiters op de linkerhand voorrang.
 2. Zijgangen hebben voorrang.
 3. Niet stilstaan op de hoefslag.
 4. Na gebruik verlichting uitdoen.
 5. Honden aangelijnd.
 6. Mest opruimen.
 7. Geen dekens over de rand van de manegebakken.
 8. Longeren is uitsluitend toegestaan in de longeerkraal bij de buitenmanege en het bakje naast de binnenmanege.
 9. Paarden en pony’s niet laten graven in de bakken.
 10. Losgooien is alleen toegestaan in het bakje naast de binnenmanege.
 11. Het is verboden paarden en/of pony’s zonder toezicht achter te laten in het losgooibakje.
 12. Het dragen van veiligheidscap en veilige rijkleding is verplicht.

 Hoofdstuk 3 Deelname aan wedstrijden

Artikel 1 – Startkaart

 1. Leden die wedstrijden willen gaan rijden dienen zelfstandig een startkaart aan te vragen bij de KNHS en dit te melden bij het secretariaat. Het lid dient verzekerd te zijn tegen Wettelijke Aansprakelijkheid.
 2. De startkaart dient door de gebruiker te worden ondertekend, daar deze anders niet geldig is.
 3. De startkaart wordt door de KNHS jaarlijks automatisch verlengd. Indien men een startkaart niet wil verlengen dient men dit vóór 15 november aan de KNHS door te geven
 4. De gebruiker dient zijn startkaart op wedstrijden direct te kunnen overhandigen

Artikel 2 – Vaccinatiebewijs-chipbewijs

Op wedstrijden dient men in het bezit te zijn van een bewijs dat het paard gechipt en gevaccineerd is.

Artikel 3 – Kosten wedstrijden

 1. Startgelden dienen individueel te worden voldaan.
 2. De door de KNHS aan de vereniging ten behoeve van een lid in rekening gebrachte kosten, met betrekking tot het niet voldoen van startgelden, komen ten allen tijde voor rekening van het lid. De tarieven van de KNHS kunnen worden opgevraagd bij het bestuur.

Artikel 4 – Verenigingstenue

Bij deelname aan wedstrijden is het rijden in het verenigingstenue verplicht.

Het verenigingstenue bestaat uit:

 1. Donkerblauwe sweater (ponyruiters) of donkerblauwe rijjas.
 2. Witte rijbroek, witte handschoenen, witte plastron.
 3. Witte sjabrak
 4. Zwarte rijlaarzen en donkerblauwe veiligheidscap of dressuurhoedje

Hoofdstuk 4 Verplichte werkzaamheden voor de vereniging

Artikel 1 – Werkzaamheden

 1. Alle leden zijn verplicht werkzaamheden voor de vereniging te verrichten. Ieder lid wordt tijdig op de hoogte gesteld van de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit:
  1. 10 uur bij de vereniging; onderhoudswerkzaamheden/kantinediensten/werkzaamheden bij wedstrijden/kantinediensten/schoonmaakdiensten/clubblad
  2. 4 uur bij het Concours Hippique Woerden; terreinwerkzaamheden/ ringmeester/ rekenkamer/ nachtwacht/ catering werkzaamheden.
 2. Voor leden die de leeftijd van 16 jaar nog niet bereikt hebben worden de normuren gehalveerd.
 3. Wanneer per 31 december van het betreffende jaar blijkt dat niet aan de hiervoor genoemde uren is voldaan wordt een boete berekend, die jaarlijks door het bestuur en de algemene vergadering wordt vastgesteld.
 4. Leden kunnen de werkzaamheden afkopen. Hiervoor gelden dezelfde tarieven als bij 3.
 5. Het bestuur zal per lid een werklijst bijhouden. Hierin worden gewerkte uren vermeld. De lijst kan opgevraagd worden bij het bestuur.
 6. Per kalenderjaar worden de uren opnieuw bijgehouden, meer uren van voorgaande jaren kunnen niet meegenomen worden naar het volgende jaar.
 7. Alle rijdende leden worden door de indoorcommissie, via een roulatie systeem,  ingedeeld voor werkzaamheden tijdens de indoor. Leden dienen zelf voorvervanging te zorgen wanneer zij verhinderd zijn en geven door aan het bestuur of commissie dat ze niet komen en wie hun vervanger is. Leden blijven zelf verantwoordelijk voor het niet op komen dagen van hun vervanger. Een aantal leden wordt als reserve ingedeeld en kan worden ingezet op verzoek van de indoorcommissie.

 Hoofdstuk 5 Activiteiten georganiseerd door de vereniging

 Artikel 1- Verenigingslessen

 1. De rijdende leden hebben de mogelijkheid tot het volgen van verenigingslessen. De lessen worden jaarlijks ingedeeld door het bestuur in overleg met de instructie.
 2. Lessen kunnen alleen plaatsvinden bij voldoende aanmelding. Voor lessen kunnen ook wachtlijsten zijn. Aanmelding voor de lessen kan bij het bestuur.
 3. De lesgelden, te betalen door de leden, worden op voorstel van het bestuur jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld.
 4. Lesgelden zijn uitsluitend per jaar en dienen vooraf te worden voldaan. Bij tussentijdse aanmelding worden lesgelden in rekening gebracht vanaf de 1e dag van de     maand waarin wordt aangemeld.
 5. Lesgelden kunnen uitsluitend worden teruggevorderd of verrekend op indicatie van een officieel erkende arts of dierenarts.
 6. Per rijdend lid kunnen proeflessen gereden worden te weten één per instructie. De kosten per proefles zijn € 5 per proefles en hoeven niet voldaan te worden wanneer men zich binnen twee weken na de proefles aanmeldt voor de lessen.
 7. Tijdens alle lessen is het verplicht een goedgekeurde veiligheidshelm en veilige rijkleding op de correcte wijze te dragen. De instructie zal hier op toezien en oordelen over de toelating tot de les.
 8. Wanneer er niet aan de les deelgenomen kan worden dient hier vooraf melding van gemaakt te worden bij de instructie/of bestuur.

Artikel 2 – Wedstrijden

 1. Regelmatig organiseert de vereniging officiële en onderlinge in- en outdoor wedstrijden op de manege. Daarnaast wordt elk jaar het eerste weekend van juli het Concours Hippique Woerden georganiseerd. Dit zijn officiële KNHS wedstrijden voor paarden en/of pony´s, opengesteld voor deelnemers van andere verenigingen.
 2. Tijdens wedstrijden wordt door het bestuur aangegeven welke rijbakken er nog beschikbaar zijn voor de niet-deelnemende leden.

Artikel 3 – Overige activiteiten

Overige activiteiten en regels hierover, die niet in het huishoudelijk reglement zijn beschreven, kunnen indien nodig door het bestuur worden vastgesteld.

Hoofdstuk 6 commissies

Artikel 1 – Soorten commissies

 1. Naast de kascommissie bestaan er de volgende permanente commissies:
  1. wedstrijdcommissie
  2. activiteiten/feest commissie
  3. clubbladcommissie
  4. concourscommissie

Artikel 2 – Samenstelling commissies

 1. Een commissie bestaat uit minimaal drie leden waaronder minimaal twee meerderjarigen.
 2. Een bestuurslid kan maximaal in 2 permanente commissies zitting hebben.
 3. De bestuursleden dienen te zorgen voor een terugkoppeling naar het bestuur van hetgeen zich in de werkgroepen afspeelt of besproken wordt.
 4. Iedere werkgroep presenteert in de najaarsvergadering de plannen en/ of activiteiten voor het volgende kalenderjaar aan de leden. De plannen kunnen met een plan van aanpak worden toegelicht.
 5. Eventuele geldelijke voordelen behaald door een commissie komen toe aan de vereniging. Eventueel kan in overleg met de betreffende commissie hiervoor een bestemming vastgesteld worden.
 6. Vermenging of  tegenstrijdigheid van belangen binnen de vereniging dienen te worden vermeden.
 7. Declaraties die kunnen voortvloeien uit werkzaamheden namens commissies, dienen vooraf goedgekeurd te worden door de voorzitter van de commissie.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 1 – Aansprakelijkheid

 1. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, persoonlijk letsel, en/of beschadigingen en vermissingen van persoonlijke eigendommen.
 1. Leden worden geacht hun eigen paard of pony WA te verzekeren.

Artikel 2- Interpretatie

Het uitleggen van enig artikel uit de statuten en/of reglementen is voorbehouden aan het bestuur. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of onduidelijk is beslist het bestuur.

Artikel 3 – Gezondheid

Het bestuur is gerechtigd om een combinatie die een bedreiging vormt voor de gezondheid en/of veiligheid van (andere) dieren en/of mensen, de toegang tot de vereniging en de terreinen behorend tot de vereniging te ontzeggen.

Hoofdstuk 8 Inwerkingtreding

Artikel 1 – Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking een dag na de vaststelling door de algemene ledenvergadering.

Artikel 2 – Vervallen statuten/reglementen

Met de inwerkingtreding van nieuwe statuten en/of reglementen komen eerdere statuten, reglementen en overige afspraken te vervallen. Er kunnen er geen rechten meer ontleend worden aan eerdere statuten, reglementen en overige afspraken.

Vastgesteld in de algemene vergadering op 31 mei 2005 te Woerden

 

Download PDF